SPAREPARTSHOP: BATU BERENDAM (TAMAN DATUK THAMBY CHIK KARIM), MELAKA